Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Dołacz do akcji

Logowanie

Informuje zapowiadające "Kalendarium" 1939-1945" o początkach konspiracji, o powstawaniu samoobrony o pierwszych akcjach zbrojnych o powstaniu 27WDP AK i jej szlaku bojowym.

Spis zawiera - w układzie alfabetycznym - nazwi­ska, imiona, pseudonimy, stopnie (oficerów i pod­chorążych oraz służbę zdrowia) oraz jednostkę orga­nizacyjną czyli:
-  Dowództwo Dywizji (sztab Dyw),
-  sztab zgrupowania "Gromada" lub "Osnowa",
-  batalion w pułku, (np. III/50 pp. oznacza, trzeci ba­talion 50 pułku piechoty),
-  samodzielny oddział partyzancki - OP (przy OP po­daje się z reguły pseudonim dowódcy)
-  samoobrona - miejscowość oznaczona lit. "s",
-  konspiracja - miejscowość oznaczona lit. "k". Nie są podani w spisie członkowie współdziałający.
Przed nazwiskiem poległych znajduje się znak "plus". Przed nazwiskami zmarłych znajduje się rok biuletynu podającego datę śmierci.  Miejsce, gdzie żołnierz poległ, oznaczone jest lit. "p", miejsce pochówku - "cm". Znane okoliczności śmierci poległych podane są w "Spisie poległych" (opracowanie J. Turowskiego) w ostatniej części.
Poważniejsze represje (więzienia, obozy, łagry) ja­kich doznały osoby wymienione w spisie, są przy na­zwiskach opisane w skrócie. Dane te pochodzą przede wszystkim ze złożonych w Zarządzie Okręgu Wołyń­skiego deklaracji naszych członków, a także z publi­kacji i książek. Z braku pełnej dokumentacji nie wszystkie osoby represjonowane posiadają adnotacje.

Niniejszy spis zawiera ok. 6,8 tyś. osób, co moż­na uznać za liczbę zaniżoną. Wołyniacy rozproszyli się po Polsce i po świecie, część została wcielona do wojska polskiego na Wschodzie, gdzie ginęli w wal­kach, część wyjechała na Zachód. Ginęli w więzie­niach i łagrach. Prześladowania akowców w PRL nie ułatwiały kontaktu. W kilka lat po wojnie grupa ofi­cerów Dywizji podjęła poszukiwania żołnierzy, udzie­lając im pomocy, występując o weryfikację odznaczeń, organizując spotkania. Po zalegalizowaniu w ramach ZBoWiD-u Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji zgła­szało się coraz więcej żołnierzy i działaczy z Wołynia. Sporządzono wykazy członków. Józef Turowski opra­cował wielką księgę - ewidencję alfabetyczną i spisy poległych. Były podejmowane później próby komple­towania spisów batalionami, oddziałami, jednostkami samoobrony Zebrania tych materiałów i sporządzenia wykazów podjął się Jerzy Rybarski przy udzia­le środowisk terenowych. Spisy te nie są kompletne. Wszystkie dostępne wykazy, skorowidze i kartoteki Zarządu Okręgu oraz alfabetyczna ewidencja opraco­wana przez Kazimierza Dolińskiego z Koszalina po­służyły do skompletowania kartoteki i spisu.

Wiele czasu i trudu kosztowało wyszukiwanie z tre­ści książek nazwisk konspiratorów i żołnierzy, ale dzię­ki tej pracy przybyło do spisu ok. 1000 osób. W ten sposób doszło:
-   146 nazwisk z Pożogi J. Turowskiego
-   375 nazwisk z książki pt. ZWZ-AK na Wołyniu W Romanowskiego
-   138 nazwisk z książki pt. Była taka broń E. Rachwalskiego
-     91 nazwisk z książki pt. W szponach trzech wro­gów Kobylińskiego.
Pomocą w pracy nad kompletnością spisu były za­mieszczone w książkach spisy żołnierzy jednostek ta­kich jak OP "Bomba", "Krwawa Łuna", "Jastrząb", Kompania Warszawska, itd. oraz w dwóch tomach książka rozkazów batalionu "Korda". Ale nie sposób po tylu latach uniknąć błędów. Pamięć jest zawodna. Z pewnością są jeszcze nie wykorzystane źródła in­formacji (literatura wspomnieniowa i historyczna).
Kolegom: Edmundowi Bakuniakowi, Władysławo­wi Siemaszce, Halinie Górka-Grabowskiej, Józefie Marciniak, Tadeuszowi Socha, Władysławowi Tołyszowi, Mieczysławowi Jankowskiemu - dziękuję za poświęcony czas. Specjalne podziękowania należą się harcerzom ze 141 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK za kompute­rowe wydruki I wersji spisu, którym druhowie: Adam Szwaracki i Piotr Chudy poświęcili wolny czas w cią­gu trzech miesięcy.
Zdajemy sobie sprawę, że spis może być niekom­pletny, niektóre dane błędne, chociaż prowadzona była permanentna weryfikacja danych. Gdyby Kole­dzy lub Ich Rodziny nie odnalazły w poniższym spi­sie nazwisk swoich bliskich walczących na Wołyniu - przepraszamy.

Henryka Rotbart

Dla potrzeb Serwisu spis opracował Andrzej Łukawski oraz  Ryszard ŁUKAWSKI ps. "Mały", II/50 pp

Spis zawiera - w układzie alfabetycznym - nazwi­ska, imiona, pseudonimy, stopnie (oficerów i pod­chorążych oraz służbę zdrowia) oraz jednostkę orga­nizacyjną czyli:
-  Dowództwo Dywizji (sztab Dyw),
-  sztab zgrupowania "Gromada" lub "Osnowa",
-  batalion w pułku, (np. III/50 pp. oznacza, trzeci ba­talion 50 pułku piechoty),
-  samodzielny oddział partyzancki - OP (przy OP po­daje się z reguły pseudonim dowódcy)
-  samoobrona - miejscowość oznaczona lit. "s",
-  konspiracja - miejscowość oznaczona lit. "k". Nie są podani w spisie członkowie współdziałający.
Przed nazwiskiem poległych znajduje się znak "plus". Przed nazwiskami zmarłych znajduje się rok biuletynu podającego datę śmierci.  Miejsce, gdzie żołnierz poległ, oznaczone jest lit. "p", miejsce pochówku - "cm". Znane okoliczności śmierci poległych podane są w "Spisie poległych" (opracowanie J. Turowskiego) w ostatniej części.
Poważniejsze represje (więzienia, obozy, łagry) ja­kich doznały osoby wymienione w spisie, są przy na­zwiskach opisane w skrócie. Dane te pochodzą przede wszystkim ze złożonych w Zarządzie Okręgu Wołyń­skiego deklaracji naszych członków, a także z publi­kacji i książek. Z braku pełnej dokumentacji nie wszystkie osoby represjonowane posiadają adnotacje.

Niniejszy spis zawiera ok. 6,8 tyś. osób, co moż­na uznać za liczbę zaniżoną. Wołyniacy rozproszyli się po Polsce i po świecie, część została wcielona do wojska polskiego na Wschodzie, gdzie ginęli w wal­kach, część wyjechała na Zachód. Ginęli w więzie­niach i łagrach. Prześladowania akowców w PRL nie ułatwiały kontaktu. W kilka lat po wojnie grupa ofi­cerów Dywizji podjęła poszukiwania żołnierzy, udzie­lając im pomocy, występując o weryfikację odznaczeń, organizując spotkania. Po zalegalizowaniu w ramach ZBoWiD-u Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji zgła­szało się coraz więcej żołnierzy i działaczy z Wołynia. Sporządzono wykazy członków. Józef Turowski opra­cował wielką księgę - ewidencję alfabetyczną i spisy poległych. Były podejmowane później próby komple­towania spisów batalionami, oddziałami, jednostkami samoobrony Zebrania tych materiałów i sporządzenia wykazów podjął się Jerzy Rybarski przy udzia­le środowisk terenowych. Spisy te nie są kompletne. Wszystkie dostępne wykazy, skorowidze i kartoteki Zarządu Okręgu oraz alfabetyczna ewidencja opraco­wana przez Kazimierza Dolińskiego z Koszalina po­służyły do skompletowania kartoteki i spisu.

Wiele czasu i trudu kosztowało wyszukiwanie z tre­ści książek nazwisk konspiratorów i żołnierzy, ale dzię­ki tej pracy przybyło do spisu ok. 1000 osób. W ten sposób doszło:
-   146 nazwisk z Pożogi J. Turowskiego
-   375 nazwisk z książki pt. ZWZ-AK na Wołyniu W Romanowskiego
-   138 nazwisk z książki pt. Była taka broń E. Rachwalskiego
-     91 nazwisk z książki pt. W szponach trzech wro­gów Kobylińskiego.
Pomocą w pracy nad kompletnością spisu były za­mieszczone w książkach spisy żołnierzy jednostek ta­kich jak OP "Bomba", "Krwawa Łuna", "Jastrząb", Kompania Warszawska, itd. oraz w dwóch tomach książka rozkazów batalionu "Korda". Ale nie sposób po tylu latach uniknąć błędów. Pamięć jest zawodna. Z pewnością są jeszcze nie wykorzystane źródła in­formacji (literatura wspomnieniowa i historyczna).
Kolegom: Edmundowi Bakuniakowi, Władysławo­wi Siemaszce, Halinie Górka-Grabowskiej, Józefie Marciniak, Tadeuszowi Socha, Władysławowi Tołyszowi, Mieczysławowi Jankowskiemu - dziękuję za poświęcony czas. Specjalne podziękowania należą się harcerzom ze 141 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK za kompute­rowe wydruki I wersji spisu, którym druhowie: Adam Szwaracki i Piotr Chudy poświęcili wolny czas w cią­gu trzech miesięcy.
Zdajemy sobie sprawę, że spis może być niekom­pletny, niektóre dane błędne, chociaż prowadzona była permanentna weryfikacja danych. Gdyby Kole­dzy lub Ich Rodziny nie odnalazły w poniższym spi­sie nazwisk swoich bliskich walczących na Wołyniu - przepraszamy.

Henryka Rotbart

Dla potrzeb Serwisu spis opracował Andrzej Łukawski oraz  Ryszard ŁUKAWSKI ps. "Mały", II/50 pp

LISTA POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK

Podstawą wykonania wykazu były tablice z nazwiskami  na Pomniku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, które znajdują się w Warszawie  zbiegu ulic Gdańskiej i Alei Armii Krajowej(Skwer Wołyński)

Dodatkowe źródła:
Józef Turowski "Pożoga", Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK,   PWN 1990
Michał Fijałka "27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK"   Pax 1986
Praca zbiorowa "Żołnierze Wołynia"  Warszawa 2002
W wykazie jest ok.1300 nazwisk z podziałem na poległych w:
- 27 WDP AK  - arkusz 1
- ZWZ, AK, konspiracji i samoobronie - arkusz 2.

W  wykazach używałem skrótów i określeń które objaśniam poniżej:
Oznaczenia:
s. - samoobrona, k.- konspiracja,OP - oddział partyzancki, l. - lasy,kol.-kolonia,
I 50pp - baon "Sokoła",
II 50pp - baon "Jastrzębia",
III 50pp -  baon "Trzaski",
I 43pp - baon "Korda",        
II 43pp - baon "Siwego",
I 24pp - baon "Łuna",
I 23pp - baon "Zająca",
II 23pp - baon "Lecha",                                                                                 
III 23pp - samodzielna kompania "Sokół II",
I 45pp - baon "Gzymsa",
19p uł. - szwadron "Jarosława"                           
21p uł. - szwadron "Hińczy",
WKS- warszawska kompania saperów.


Edmund Goś, styczeń 2008r.

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
467
Odsłon artykułów:
2734310

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

 
Copyright © 2004 r. 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej Bartexpo