Statut ŚZŻAK
Statut PDF Drukuj Email

STATUT
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej

Treść z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale nr 7
XI Krajowego Zjazdu Delegatów ŚZŻAK
z dnia 14 marca 2012 r.

STATUT ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Spis treści:
Rozdział I.................................................................................................................. 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE ......................................................................................... 3
Rozdział II ................................................................................................................ 5
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ...................................................................... 5
Rozdział III ............................................................................................................... 9
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU........................................................ 9
Rozdział IV............................................................................................................... 11
ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU .................................................................................... 11
Rozdział V................................................................................................................ 13
ZARZĄD GŁÓWNY...................................................................................................... 13
Rozdział VI............................................................................................................... 15
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA................................................................................... 15
Rozdział VII ............................................................................................................. 16
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
ORAZ POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA SĄDÓW OBU INSTANCJI..................................... 16
Rozdział VIII.............................................................................................................. 17
WŁADZE JEDNOSTEK TERENOWYCH............................................................................. 17
Rozdział IX................................................................................................................ 24
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU.................................................................................. 24
Rozdział X................................................................................................................. 25
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU................................................................. 25
STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Światowy Związek żołnierzy Armii Krajowej, zwany dalej Związkiem, jest
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zrzeszającym byłych Żołnierzy
Armii Krajowej. Związek zrzesza także członków (działaczy) struktur cywilnych
Polskiego Państwa Podziemnego – Delegatury Rządu na Kraj. Do Związku mogą
należeć nie będący kombatantami członkowie rodzin wymienionych grup, sympatycy
i przyjaciele Polskiego Państwa Podziemnego, którzy pragną uczestniczyć w dziele
przekazywania Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, akceptując
cele i formy działania Związku.

§ 2
1. Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego, a siedzibą władz
naczelnych - miasto Warszawa.
2. Związek może prowadzić działalność oraz mieć jednostki organizacyjne w innych
państwach, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne tych państw.

§ 3
1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi i równorzędne z nimi
Środowiska Ogólnokrajowe i Zagraniczne oraz działające w ramach tych jednostek
Koła.
2. Sposób powoływania jednostek organizacyjnych oraz ich strukturę i skład
określają postanowienia § 22 Statutu.
3. Jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną w trybie
obowiązujących przepisów, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
4. Jednostki organizacyjne Związku na poszczególnych szczeblach mają swoje
władze.
5. Wszystkie władze uprawnione do dokonywania wyboru w ramach struktury
organizacyjnej upoważnione są także do odwoływania wybranych członków
władz.

§ 4
1. Związek używa własnych znaków, odznak i pieczęci, których wzory zatwierdza
Zarząd Główny.
2. Odznaką Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej jest skrót AK, w którego
środkowej części poziomo ułożone są barwy narodowe. Symbolem Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (Polski Walczącej) jest „Kotwica”.
STATUT ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
strona 4

§ 5
Związek może być członkiem związku stowarzyszeń kombatanckich krajowych
i zagranicznych.

§ 6
Celem Związku jest:
1) dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie jego integralności i suwerenności,
2) obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz
struktur Polskiego Państwa Podziemnego,
3) utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Żołnierzami
Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego
oraz ich rodzinami,
4) badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego –
Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
5) współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny
Światowej oraz uczestników walk z reżimem komunistycznym o Polskę
Niepodległą.
6) inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej
dla byłych Żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.

§ 7
Związek realizuje swoje cele przez:
1) formułowanie i prezentowanie stanowiska Związku w podstawowych problemach
Państwa, społeczeństwa i środowisk kombatanckich oraz w bieżących ważnych
wydarzeniach,
2) organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla Żołnierzy Armii Krajowej
i ich rodzin,
3) pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych
pokoleń oraz krzewienia wśród młodzieży i społeczeństwa wiedzy o historii Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
4) inicjowanie upamiętniania miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej
i struktur cywilnych Delegatury Rządu na Kraj oraz miejsc ich kaźni,
5) prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej
i popularyzatorskiej dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
6) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej w kraju i poza granicami
różne formy działalności struktur Polskiego Państwa Podziemnego we współpracy
z odpowiedzialnymi agendami rządowymi,
7) współdziałanie z organizacjami o pokrewnych celach,
8) organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych,
9) pomoc w uzyskiwaniu uprawnień kombatanckich dla wdów i wdowców po
kombatantach.

§ 8
Dla osiągania statutowych celów Związek może powoływać Fundacje względnie
prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie.

§ 9
1. Ilekroć jest mowa w Statucie o Armii Krajowej, należy przez to rozumieć także
Służbę Zwycięstwu Polski /S.Z.P./, Związek Walki Zbrojnej /Z.W.Z/ oraz inne
organizacje niepodległościowe scalone z Armią Krajową lub podporządkowane jej
kierownictwu jak również organizacje kontynuujące działalność niepodległościową
Armii Krajowej także po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej.
2. Ilekroć jest mowa w Statucie o poległych Żołnierzach Armii Krajowej, należy przez
to rozumieć także zaginionych lub zamordowanych.
3. Ilekroć jest mowa w Statucie o członkach (działaczach) struktur cywilnych
Polskiego Państwa Podziemnego należy przez to rozumieć członków (działaczy)
Delegatury Rządu na Kraj, Rady Jedności Narodu i ich odpowiedników na
wszystkich szczeblach organizacyjnych – obszarach, okręgach, obwodach,
ośrodkach i placówkach.
4. Ilekroć jest mowa w Statucie o poległych członkach (działaczach) struktur
cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego należy przez to rozumieć także
zaginionych lub zamordowanych.


Rozdział II
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10
Członkiem zwyczajnym Związku może być Żołnierz Armii Krajowej, członek (działacz)
struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego lub innej organizacji wymienionej
w § 9 ust. 1 Statutu niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadanego obywatelstwa
i przynależności organizacyjnej do innych związków Żołnierzy Armii Krajowej.

§ 11
Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
1) wdowy, wdowcy i zstępni po Żołnierzach Armii Krajowej i członkach (działaczach)
struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego,
2) osoby fizyczne, które nie były Żołnierzami Armii Krajowej ani członkami
(działaczami) struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego w rozumieniu § 9
Statutu, a chcą współdziałać w realizacji celów Związku w formie określonej pracy
społecznej lub pomocy materialnej,
3) osoby prawne wspierające realizację celów Związku, które działają w Związku przez
swego przedstawiciela – osobę fizyczną.

§ 12
1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Narodu, Państwa Polskiego lub Związku.
2. Godność członka honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów na wniosek
Zarządu Głównego.

§ 121
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które finansowo, materialnie
lub organizacyjnie wspierają realizację celów statutowych Związku.
2. W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Związku.
3. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze ani
też głoś stanowiący na Zjeździe Delegatów.
4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec
władz Związku.
5. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio § 17 pkt 1-3 niniejszego
Statutu a ponadto mają oni obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na
rzecz Związku świadczeń.

§ 13
1. Nie mogą być członkami Związku osoby, które:
1) zniesławiały Armię Krajową lub Polskie Państwo Podziemne, szkalowały lub
prześladowały jej Żołnierzy lub ich rodziny,
2) postępowały w sposób nie licujący z godnością i honorem Żołnierza Armii
Krajowej i członka (działacza) struktur cywilnych Polskiego Państwa
Podziemnego,
3) były tajnymi współpracownikami (TW) lub funkcjonariuszami Służby
Bezpieczeństwa, MBP, MSW, Informacji Wojskowej (WSI), Prokuratur
Wojskowych i Sądów Wojskowych.
4) były etatowymi funkcjonariuszami aparatu PZPR lub były członkami naczelnych
i wojewódzkich władz ZBoWiD,
5) są członkami organizacji, których zadania i ideologia są obce i sprzeczne
z ideologią i celami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
2. Ujawnione przypadki wymienione w ust. 1 zobowiązują Zarząd Główny do
wystąpienia o pozbawienie członkostwa w trybie przewidzianym przez Statut.

§ 14
1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych będących osobami fizycznymi,
przyjmuje Zarząd Okręgu na wniosek Koła, po przeprowadzeniu postępowania
przewidzianego regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Od negatywnej decyzji Zarządu Okręgu służy zainteresowanemu odwołanie do
Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem
Zarządu Okręgu.
3. Osoby prawne - członków nadzwyczajnych, przyjmuje Zarząd Główny.

§ 15
Członek zwyczajny posiada prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,
2) korzystania ze świadczeń socjalnych udzielanych przez Związek lub przez
administrację państwową albo samorządową lub ze świadczeń organizacji
pozarządowych,
3) zgłaszania postulatów i wniosków,
4) czynnego udziału w pracach Związku.

§ 16
1. Członek nadzwyczajny będący osobą fizyczną ma czynne prawo wyborcze.
2. Członkowi nadzwyczajnemu będącemu osobą fizyczną, może Zarząd Okręgu lub
Zarząd Główny przyznać członkostwo zwyczajne za szczególne osiągnięcia
w realizacji celów statutowych.
3. Uzyskanie członkostwa zwyczajnego daje prawo do korzystania ze wszystkich
uprawnień określonych w §15 Statutu.
4. Przyznanie członkostwa zwyczajnego odbywa się na podstawie regulaminu.

§ 17
Każdy członek Związku ma obowiązek:
1) udziału w realizacji celów i zadań Związku,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3) dbałości o dobro Związku,
4) regulowania w terminie swych zobowiązań finansowych wobec Związku.

§ 18
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje wskutek:
1) śmierci,
2) wystąpienia ze Związku ,
3) usunięcia przez Zarząd Okręgu w razie poważnego naruszenia przez członka
obowiązków wymienionych w § 17 pkt 4 Statutu,
4) usunięcia przez Zarząd Okręgu/Główny z powodu ujawnienia okoliczności,
o których mowa w § 13 Statutu,
5) usunięcia ze Związku przez Sąd Koleżeński:
a) za czyn lub działalność nie dającą się pogodzić z honorem i godnością
Żołnierza Armii Krajowej lub członka (działacza) struktur cywilnych
Polskiego Państwa Podziemnego,
b) za działalność na szkodę Związku,
c) w przypadku poważnego naruszenia przepisów określonych w § 17 Statutu.
2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek skreślenia przez organizacje statutowe w
związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:
1) ustania osobowości prawnej członka wspierającego,
2) wystąpienia ze Związku,
3) zaniechania przez ponad 6 miesięcy spełniania zadeklarowanych na rzecz
Związku świadczeń,
4) ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odmowy przyjęcia do
Związku,
5) wykluczenia ze Związku przez Sąd Koleżeński:
a) za czyn lub działalność nie dającą się pogodzić z etosem Armii Krajowej,
b) za działalność na szkodę Związku,
c) w przypadku poważnego naruszenia przepisów określonych w § 17 pkt 1
do 4 Statutu.

§ 19
Od uchwały Zarządu Okręgu o skreśleniu z listy członków Związku przysługuje
skreślonemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.

§ 20
Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się lub przez pozbawienie
członkostwa uchwałą Zjazdu Delegatów.

§ 21
Za szczególne zasługi dla Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej mogą być
nadawane tytuły:
1) Honorowego Prezesa Zarządu Głównego przez Zjazd Delegatów Związku,
2) Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu przez Zjazd Okręgu,
3) Honorowego Prezesa jednostki organizacyjnej wymienionej w § 22 ust. 1 pkt 3 -
przez Walne Zebranie tej jednostki organizacyjnej, na wniosek zaopiniowany przez
Zarząd Okręgu.

§ 22
1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest powoływane przez Zarząd
Okręgu lub Zarząd Środowiska Ogólnokrajowego, Koło Terenowe lub
Środowiskowe.
1) Koła Terenowe zrzeszają Żołnierzy Armii Krajowej z różnych struktur
organizacyjnych ich działalności podziemnej, oraz inne osoby, o których
mowa w § 1 Statutu zamieszkałych w zasadzie na terenie jednego powiatu,
miasta, względnie jednej lub kilku gmin,
2) Koła Środowiskowe zrzeszają Żołnierzy Armii Krajowej z tej samej struktury
organizacyjnej ich działalności podziemnej,
3) Koła Terenowe i Środowiskowe, mogą używać dodatkowo innych nazw, po
uprzednim ustaleniu przez Zarząd Główny.
2. Pośrednią jednostką organizacyjną Związku jest powoływany przez Zarząd Główny
Okręg, w granicach jednego województwa, lub równorzędne z nim Środowisko
Ogólnokrajowe, a poza granicami kraju Środowisko Zagraniczne. Zarząd Główny w
uzasadnionych przypadkach może powołać na obszarze jednego województwa
więcej niż jeden Okręg. Zasięg terytorialny działania Okręgu, oraz jego nazwę
określa Zarząd Główny.
1) Okręg zrzesza Żołnierzy Armii Krajowej z różnych struktur organizacyjnych
ich działalności podziemnej oraz inne osoby, o których mowa w § 1 Statutu,
2) Środowisko Ogólnokrajowe zrzesza Żołnierzy Armii Krajowej z tej samej
struktury organizacyjnej ich działalności podziemnej,
3) Środowisko Zagraniczne zrzesza Żołnierzy Armii Krajowej zamieszkałych na
terenie danego miasta lub kraju.
3. Ilekroć jest mowa w Statucie:
1) o Kołach, należy przez to rozumieć Koła Terenowe lub Środowiskowe,
2) o Okręgach, należy przez to rozumieć również Środowiska Ogólnokrajowe
i Zagraniczne oraz Okręgi bez ziemi.

§ 23
Władzami naczelnymi Związku są:
1) Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.

§ 24
1. Władzami Okręgu są: Zjazd Delegatów Kół, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd
Koleżeński.
2. Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 25
1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa trzy lata.
2. W razie wygaśnięcia przed upływem kadencji, mandatu członka władz Związku,
jego funkcję obejmuje wybrany zastępca w kolejności według liczby otrzymanych
głosów.
3. Mandat członka władz Związku trwa do czasu zwołania następnego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Związku po upływie trzech lat kadencji.

§ 26
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku, za wyjątkiem Walnych
Zebrań Kół, zapadają przy udziale co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu
liczby członków organu podejmującego uchwałę.
2. Walne Zebrania Kół mogą rozpoczynać się w dwóch terminach. Walne Zebrania
Kół, rozpoczęte w drugim terminie, mogą podejmować uchwały niezależnie od
liczby obecnych członków.
3. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie
stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
obrad.
4. Sposób podejmowania uchwał oraz wyboru władz określają odpowiednie
regulaminy tych władz.

§ 27
Członkowie władz pełnią funkcje społecznie. Władze Związku mogą zatrudniać
pracowników do wykonywania określonych zadań.

Rozdział IV
ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU

§ 28
1. Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej Zjazdem, jest najwyższą władzą Związku.
Stanowią go delegaci wybrani w Okręgach w proporcji do liczby członków
kaŜdego Okręgu, ustalonej przez Zarząd Główny.
2. W obradach Zjazdu mogą także uczestniczyć z prawem głosowania członkowie
władz naczelnych Związku, niebędący delegatami oraz zaproszeni przez Zarząd
Główny goście i doradcy - bez prawa głosowania.

§ 29
1. Zjazd Delegatów Związku odbywa się w każdym roku jako Zjazd Sprawozdawczy –
a co trzy lata jako Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. O terminie Zjazdu Okręgi
powiadamiane są co najmniej na 60 dni przed planowaną datą Zjazdu. Zarządy
Okręgów najpóźniej na 30 dni przed tą datą przekazują do Zarządu Głównego
zaktualizowane wykazy delegatów wybranych na Okręgowych Zjazdach.
2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy albo na żądanie
Głównej Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek co najmniej pięciu Zarządów
Okręgów. Zjazd Nadzwyczajny powinien się odbyć w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia żądania lub wniosku. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany być może dla
rozstrzygnięcia ściśle określonej sprawy.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani w Okręgach na ostatni
Zjazd oraz osoby wymienione w § 28 ust. 2 Statutu.
4. Termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad każdego ze Zjazdów powinien być
podany do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed dniem Zjazdu.

§ 30
1. Do zakresu działania Zjazdu Sprawozdawczego należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z rocznej działalności
organizacyjnej, merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz
sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2) rozpatrywanie i ocena realizacji rocznych programów (planów) działalności
Zarządu Głównego, w tym preliminarzy budżetowych,
3) rozpatrywanie stopnia realizacji programu przekazu Etosu Armii Krajowej
i Polskiego Państwa Podziemnego,
4) rozpatrywanie projektów uchwał oraz wniosków i ich uchwalanie.
2. Do zakresu działania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego należy w szczególności:
1) wybór Prezesa Zarządu Głównego,
2) wybór członków Prezydium Zarządu Głównego i ich zastępców, w liczbie
ustalonej uchwałą Zjazdu nie więcej jednak niż 12 członków i 2 zastępców,
3) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców, w liczbie
ustalonej uchwałą Zjazdu od 5 do 7 członków i 3 zastępców,
4) wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców, w liczbie
9 członków i 2 zastępców,
5) uchwalanie form kontynuowania przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego
Państwa Podziemnego,
6) uchwalanie Statutu i jego zmian,
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz działalności
organizacyjnej i finansowej Zarządu Głównego i po wysłuchaniu wniosków
Głównej Komisji Rewizyjnej podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia
Zarządowi Głównemu absolutorium,
8) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) Zjazdów,
b) Komisji Rewizyjnych,
c) Sądów Koleżeńskich,
d) innych regulaminów o charakterze ogólnozwiązkowym, jeśli zajdzie taka
potrzeba,
9) ocena działalności władz naczelnych i uchwalanie stosownych wytycznych
dalszej działalności,
10) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie
uchwał w sprawie wniosków,
11) nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie jej oraz nadawanie
i pozbawianie godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związku stowarzyszeń,
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i sposobie likwidacji jego majątku,
14) rozpatrywanie odwołań od uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej
uchylających uchwały Okręgowych Zjazdów.

Rozdział V
ZARZĄD GŁÓWNY

§ 31
1. Zarząd Główny tworzą:
1) Prezes Zarządu Głównego,
2) do 12 członków Prezydium Zarządu Głównego,
3) prezesi Zarządów Okręgów.
2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
W zebraniach biorą udział także przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego, bez prawa głosowania.
3. W zebraniach Zarządu Głównego, w przypadku niemożności uczestniczenia
Prezesów Zarządów Okręgów lub Środowisk Ogólnokrajowych biorą udział na
równych prawach upoważnieni przez nich członkowie Prezydium Zarządu tych
jednostek organizacyjnych.

§ 32
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie całością działalności Związku,
2) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz nadzorowanie działalności gospodarczej
Związku,
3) wykonywanie uchwał Zjazdu,
4) uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu Głównego i preliminarzy budżetowych
oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją,
5) zwoływanie Zjazdów,
6) powoływanie i rozwiązywanie Okręgów, określanie zasięgu terytorialnego
Okręgów oraz nadzorowanie działalności jednostek terenowych Związku,
7) uchwalanie regulaminów, nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zjazdu,
8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego i nadzór
nad tą działalnością,
9) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządów Okręgów,
10) uchylanie uchwał Zarządów Okręgów, jeśli są sprzeczne z prawem,
postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych Związku,
11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządów Okręgów, jeśli ich działalność
narusza prawo, przepisy Statutu lub uchwały władz naczelnych, albo przynosi
szkodę interesom Związku. Przyczyna zawieszenia powinna być indywidualnie
określona i nie może stanowić takiej przyczyny rzeczowa krytyka. Zawieszenie
trwa do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy członka Zarządu Okręgu
przez Sąd Koleżeński, który rozpoznaje sprawę na podstawie złożonego wniosku.
12) powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych Zarządu Głównego,
13) powoływanie Fundacji dla realizacji zadań statutowych,
14) ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania od obowiązku
zapłaty składki oraz podziału składek na rzecz Zarządu Głównego i Okręgów po
uzyskaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej,
15) dokonywanie w przypadku śmierci lub rezygnacji Prezesa Zarządu Głównego,
wyboru spośród członków Prezydium Zarządu Głównego, osoby pełniącej
obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu dokonania przez Zjazd wyboru nowego
Prezesa,

§ 33
1. Prezes Zarządu Głównego:
1) reprezentuje Związek na zewnątrz,
2) kieruje bieżącą działalnością Związku, wykonuje uchwały Zjazdu oraz składa
Zjazdowi sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego.
2. Prezydium Zarządu Głównego:
1) wybiera ze swego grona 3-ch zastępców Prezesa Zarządu Głównego,
Sekretarza i Skarbnika,
2) działa jako organ Związku przy dokonywaniu czynności prawnych,
3) współdziała w zakresie realizacji celów i zadań Związku
z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, a w
szczególności z archiwami, muzeami i wystawami oraz z osobami
fizycznymi i prawnymi,
4) opracowuje roczne preliminarze i sprawozdania budżetowe i przedstawia je
Zjazdowi Sprawozdawczemu do zatwierdzenia,
5) zarządza majątkiem Związku i dysponuje funduszami Zarządu Głównego,
6) opracowuje projekty regulaminów Związku,
7) składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności,
8) podejmuje czynności organizacyjne związane z prawidłowym zwołaniem
i przebiegiem Zjazdów,
9) decyduje w sprawach przekazanych Prezydium do załatwienia przez Zarząd
Główny z wyjątkiem spraw wymienionych w § 32 pkt. 2, 5, 8, 10 i 11,
10) opiniuje wnioski Zarządów Okręgów w przedmiocie nadania stopni
wojskowych, orderów i odznaczeń i przedstawia je właściwym władzom
państwowym oraz czuwa nad ich załatwieniem,
11) przedstawia właściwym władzom wnioski Zarządów Okręgów dotyczące
świadczeń socjalnych dla członków.
3. Uprawnienia wymienione w punktach 10 i 11 mogą być przekazane przez
Prezydium Zarządu Głównego Zarządom Okręgów, jeżeli przepisy na to
zezwalają.

Rozdział VI
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 34
1. Główną Komisję Rewizyjną tworzy od 5 do 7 członków, którzy wybierają ze swego
grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Jest ona
organem kontroli wszystkich władz Związku z wyjątkiem orzecznictwa sądów
koleżeńskich.
2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i majątkowej,
2) Żądanie wyjaśnień od kontrolowanych władz naczelnych Związku,
opracowanie opinii oraz składanie wniosków dotyczących działalności tych
władz,
3) składanie sprawozdań podczas Zjazdu ze swej działalności oraz oceny pracy
Zarządu Głównego. Występowanie z wnioskami w przedmiocie udzielania
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) przygotowywanie projektu regulaminu dotyczącego organizacji pracy
Komisji Rewizyjnych oraz zmian tego regulaminu oraz przedkładanie
regulaminu lub jego zmian Zjazdowi celem podjęcia odpowiedniej uchwały,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Okręgów,
6) uczestniczenie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego
zastępcy w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu
Głównego,
7) uchylanie uchwał Okręgowych Zjazdów Delegatów Kół, jeżeli uchwały te są
sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz
naczelnych. Uchwała uchylająca powinna zawierać uzasadnienie i doręcza
się ją zainteresowanemu Okręgowi w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
Od uchwały opisanej wyżej przysługuje odwołanie do Zjazdu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach
przewidzianych w § 32 pkt 6 i pkt 10 Statutu i podejmowanie stosownych
decyzji.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we
władzach naczelnych i okręgowych Związku.

 

Rozdział VII
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
ORAZ POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA SĄDÓW OBU INSTANCJI

§ 35
1. Sądy Koleżeńskie rozpoznają i orzekają w sprawach dotyczących:
1) popełnienia przez członków Związku czynów niegodnych, nie dających się
pogodzić z honorem Żołnierza Armii Krajowej lub członka (działacza)
struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego i przynależnością do
Związku,
2) sporów między członkami o obrazę, zniesławienie i naruszenie nietykalności
cielesnej,
3) członków władz Związku, obwinionych o naruszenie w swej działalności
związkowej prawa, przepisów Statutu lub uchwał władz naczelnych oraz
członków zawieszonych w czynnościach uchwałą właściwego organu
Związku.
2. Sądy Koleżeńskie orzekają następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4) usuniecie ze Związku.
3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków, którzy wybierają ze swego grona
Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Główny Sąd Koleżeński:
1) rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz
naczelnych,
2) jest sądem odwoławczym i rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądów
Koleżeńskich Głównego i Okręgów oraz wnioski o wznowienie
postępowania i rewizje,
3) nadzoruje działalność Sądów Koleżeńskich Okręgów w zakresie
organizacyjnym,
4) sporządza projekt regulaminu dotyczącego organizacji wewnętrznej i trybu
postępowania w Sądach Koleżeńskich.

Rozdział VIII
WŁADZE JEDNOSTEK TERENOWYCH

§ 36
1. Okręgowy Zjazd Delegatów Kół , zwany Okręgowym Zjazdem, jest najwyższą
władzą Okręgu. Okręgowy Zjazd stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby
członków każdego Koła, ustalonej przez Zarząd Okręgu oraz członkowie władz
Okręgu .
2. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą nie będący delegatami przedstawiciele władz
naczelnych bez prawa głosowania.

§ 37
1. Okręgowy Zjazd odbywa się w każdym roku, jako Zjazd Sprawozdawczy, zaś co
trzy lata jako Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, dokonujący wyborów władz
Okręgu oraz delegatów na Zjazd.
2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwołuje Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, albo
na żądanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4
ogólnej liczby Zarządów Kół w Okręgu. Zjazd Nadzwyczajny powinien się odbyć w
ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, który powinien określać cel
jego zwołania.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd są delegaci wybrani w Kołach na
ostatni Okręgowy Zjazd oraz inne osoby wymienione w § 36 ust. 1 Statutu.
4. Termin i szczegółowy porządek obrad Okręgowego Zjazdu powinien być podany do
wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 38
Do zakresu działania Okręgowego Zjazdu należy w szczególności:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu
Okręgu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przyjmowanie ich, a po
wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej podjęcia uchwały w przedmiocie
udzielenia Zarządowi Okręgu absolutorium,
2) ocena działalności władz Okręgu oraz działalności Kół i uchwalanie dyrektyw
wynikających z tej oceny,
3) wybór prezesa Zarządu Okręgu,
4) wybór 5 członków i 2 zastępców członków Prezydium Zarządu Okręgu,
3 członków i 2 zastępców Komisji Rewizyjnej i 3 członków Sądu Koleżeńskiego,
5) wybór delegatów Okręgu i ich zastępców w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny
(§ 28 ust. 1 Statutu),
6) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez delegatów oraz podejmowanie
stosownych uchwał,
7) uchwalanie programu działania Okręgu oraz wytycznych określających zadania
Okręgu,
8) uchylanie uchwał Walnych Zebrań Kół, jeżeli te uchwały są sprzeczne z prawem,
postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych Związku,
9) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu,
10) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Okręgowego Zjazdu.

§ 39
1. Zarząd Okręgu tworzą Prezes Zarządu Okręgu i członkowie Prezydium Zarządu
Okręgu wybrani przez Okręgowy Zjazd Delegatów w liczbie ustalonej w sposób
opisany w § 38 pkt 4 Statutu oraz Prezesi Kół.
2. Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu wybierają ze swego grona Zastępców
Prezesa Zarządu Okręgu, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zebrania plenarne zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.
4. W zebraniach Zarządu Okręgu, w przypadkach niemożności uczestniczenia
Prezesów Kół biorą udział na równych prawach upoważnieni przez nich członkowie
Zarządów tych Kół.

§ 40
Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:
1) kierowanie całością działalności Okręgu,
2) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych w zakresie kontynuacji przekazu
Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz ich łączenie,
4) zwoływanie Okręgowych Zjazdów,
5) wykonywanie uchwał Okręgowych Zjazdów i władz naczelnych Związku,
6) powoływanie w razie potrzeby inspektorów dla usprawnienia pracy Kół,
7) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych,
8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu i nadzór nad
jego działalnością,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół,
10) uchylanie uchwał Zarządów Kół, jeżeli są sprzeczne z prawem,
postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych i władz Okręgu,
11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządów Kół, jeżeli ich
działalność narusza prawo, przepisy Statutu, uchwały władz Związku albo
przynosi szkodę Związkowi. Przyczyna zawieszenia winna być
indywidualnie określona; nie może stanowić takiej przyczyny rzeczowa
krytyka. Zawieszenie trwa do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy
członka Zarządu Koła przez Sąd Koleżeński,
12) przyjmowanie i skreślanie członków Związku,
13) składanie wniosków o przyznanie członkom stopni wojskowych, orderów
i odznaczeń do właściwych władz,
14) pomoc w zapewnieniu świadczeń socjalnych dla członków i ich rodzin,
15) powoływanie specjalistycznych komisji wykonujących zadania Związku
(historyczna, socjalna, weryfikacyjna itp.),
16) nadzorowanie działalności podległych jednostek,
17) dokonywanie w przypadku śmierci czy rezygnacji Prezesa Zarządu
Okręgu, wyboru spośród członków Prezydium Zarządu Okręgu osoby,
pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu dokonania przez Okręgowy
Zjazd, wyboru nowego Prezesa,
18) uprawnienia określone w punktach 11, do 16 mogą być przekazane
Prezydium Zarządu.

§ 41
Okręg może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji zadań statutowych lub
współpracować z powołaną w tym celu Fundacją.

§ 42
1. Prezes Zarządu Okręgu:
1) reprezentuje Okręg na zewnątrz,
2) kieruje bieżącą działalnością Okręgu, wykonuje uchwały Zarządu Okręgu
i składa Okręgowemu Zjazdowi sprawozdanie z jego działalności.
2. Prezydium Zarządu Okręgu:
1) wybiera ze swego grona zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika,
2) współdziała w realizacji celów Związku i zadań Okręgu,
3) działa jako organ Okręgu przy dokonywaniu czynności prawnych,
4) opracowuje roczne preliminarze i sprawozdania budżetowe Zarządu,
5) zarządza majątkiem Okręgu i dysponuje jego funduszami,
6) składa sprawozdania z działalności Prezydium Zarządowi oraz sprawozdania
z działalności zarządu na Okręgowym Zjeździe,
7) prowadzi bieżące sprawy wymienione w § 40 pkt 5, 13, 14, 15 i 16 Statutu
oraz sprawy zlecone Prezydium przez Zarząd Okręgu.

§ 43
Komisja Rewizyjna Okręgu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
Jest ona organem kontroli działalności władz Okręgu z wyjątkiem orzecznictwa Sądów
Koleżeńskich. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji
w innych władzach Okręgu.

§ 44
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu
Okręgu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz działalności
merytorycznej Okręgu,
2) przeprowadzanie kontroli wpływów składek członkowskich z poszczególnych Kół,
3) składanie sprawozdań Okręgowemu Zjazdowi ze swojej działalności
i występowanie z wnioskami w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi
Okręgu,
4) składanie do Zarządu Okręgu wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie
wyjaśnień,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół.

§ 45
1. Sąd Koleżeński Okręgu tworzy 3 członków, którzy ze swego grona wybierają
Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd KoleŜeński rozpoznaje sprawy w pełnym składzie, stosując odpowiednio
przepisy § 35 Statutu ust. 1 i 2.

§ 46
Władzami Koła są: Walne Zebranie Koła, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna.

§ 47
1. Walne Zebranie członków Koła, zwane Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą
Koła. Stanowią je wszyscy członkowie Koła. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć także nie będący członkami Koła
przedstawiciele władz Związku i zaproszeni goście - bez prawa głosowania.

§ 48
1. Walne Zebranie odbywa się w każdym roku jako Zebranie Sprawozdawcze, zaś co
trzy lata jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, dokonujące wyborów Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na Okręgowy Zjazd.
2. Nadzwyczajne walne zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy albo
na żądanie Zarządu Okręgu lub Komisji Rewizyjnej a także na wniosek 1/4 ogólnej
liczby członków Koła, z podaniem celu jego zwołania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w okresie 30 dni od daty
zgłoszenia żądania lub wniosku określającego cel jego zwołania.
3. Termin i porządek obrad winien być podany do wiadomości członków na co
najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

§ 49
Do zakresu działania Walnego Zebrania Koła należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz wniosku
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
2) ocena działalności Zarządu Koła, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań
w zakresie przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) wybór Prezesa Zarządu,
4) wybór 3 członków Zarządu i 1-2 zastępców,
5) wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej i 1-2 zastępców,
6) wybór delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd, w liczbie ustalonej przez
Zarząd Okręgu w proporcji do liczby członków Koła,
7) uchwalanie programu działania Koła i wytycznych określających zadania Zarządu,
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Koła i podejmowanie
stosownych uchwał,
9) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła, na wniosek zaopiniowany
przez Zarząd Okręgu
10) podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 50
Zarząd Koła tworzy Prezes i 3 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie,
którzy ze swego grona wybierają Sekretarza i Skarbnika.
§ 51
Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1) kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie Koła,
2) wykonywanie zadań Związku z własnej inicjatywy lub zleconych przez Walne
Zebranie, władze okręgowe i naczelne, w tym uczestnictwo w realizacji przekazu
Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
3) pozyskiwanie nowych członków w tym osób nie będących kombatantami,
4) powoływanie komisji specjalistycznych niezbędnych do stałego wykonywania
zadań,
5) zwoływanie walnych zebrań Koła,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła,
7) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o przyjęcie członków lub ich
skreślenie,
8) przygotowywanie materiałów służących do weryfikacji wniosków o nabycie
uprawnień dla wdów i wdowców po kombatantach.
9) przygotowywanie wniosków o świadczenia socjalne dla członków Koła,
10) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o zawieszenie w czynnościach
członka zwyczajnego Koła w przypadku stwierdzenia, że członek ten naruszył
przepisy Statutu lub uchwały władz Związku albo działał na szkodę Związku.
11) składanie wniosków o nadanie członkom stopni wojskowych, orderów i odznaczeń
do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Okręgu.

§ 52
Koło dla realizacji statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą lub
współpracować z powołaną w tym celu Fundacją wyłącznie za zgodą Zarządu Okręgu.

§ 53
1. Komisję Rewizyjną tworzy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy
ze swego grona wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła, odpowiedzialnym jedynie przed
Walnym Zebraniem Koła i Komisją Rewizyjną Okręgu za swoją działalność.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić Ŝadnych funkcji w innych
organach Koła.

§ 54
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Zarządu Koła, a w szczególności w dziele
pozyskiwania nowych członków oraz udziału w przekazywaniu Etosu Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz działalności finansowej
i gospodarczej,
2) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących działalności
Zarządu,
3) występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu o zawieszenie w czynnościach
członka Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia, że członek ten naruszył przepisy
Statutu lub uchwały władz Związku albo działał na szkodę Związku,
4) przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z bieżących kontroli oraz
żądanie wyjaśnień.

Rozdział IX
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 55
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze składają
się ze składek członkowskich i wpisowego, spadków i darowizn, dochodów
z działalności statutowej, dochodów z działalności gospodarczej oraz z dotacji
i ofiarności publicznej.

§ 56
Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania
majątkiem z zachowaniem warunków określonych przepisami Statutu, jak również
dokumenty finansowe, obrotu pieniężnego, rozliczeniowe i inne, podpisują pod
pieczątką Związku:
1/ w Zarządzie Głównym - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,
2/ w Zarządzie Okręgu - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,
3/ w Zarządzie Koła - Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

§ 57
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala regulamin sporządzony przez Zarząd
Główny wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną a zatwierdzony przez Zjazd.
Regulamin ten obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Związku.

Rozdział X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 58
Zmiany Statutu mogą być dokonane na wniosek Komisji Statutowej Zjazdu na
podstawie propozycji organów Związku oraz delegatów na Zjazd. Uchwałę tę Zjazd
podejmuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby
biorących udział w Zjeździe delegatów oraz uprawnionych do głosowania na podstawie
§ 28 ust. 2.

§ 59
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością
dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów
uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Związku Zjazd określi na jaki cel ma być przekazany
majątek Związku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
zgodnie z wytycznymi Zjazdu.

§ 60
Zarząd Główny podaje do wiadomości delegatom na Zjazd porządek dzienny dotyczący
zmian Statutu lub rozwiązania Związku na co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 61
W razie wątpliwości interpretacyjnych postanowień Statutu rozstrzyga je wykładnia
Głównej Komisji Rewizyjnej.

Statut obejmuje tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez XI Krajowy
Zjazd Delegatów ŚZŻAK w dniu 14.03.2012 r. i wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 26.04.2012 r.
sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/010887/12/197

 

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Aleksego Horacego
Dziś : Marka Jaroslawa
Jutro : Marzeny Marii Klaudiusza
Pojutrze : Ludwika Piotra

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 457
Zakładki : 13
Odsłon : 2615128

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie