Żołnierze Wołynia

Spis zawiera - w układzie alfabetycznym - nazwi­ska, imiona, pseudonimy, stopnie (oficerów i pod­chorążych oraz służbę zdrowia) oraz jednostkę orga­nizacyjną czyli:
-  Dowództwo Dywizji (sztab Dyw),
-  sztab zgrupowania "Gromada" lub "Osnowa",
-  batalion w pułku, (np. III/50 pp. oznacza, trzeci ba­talion 50 pułku piechoty),
-  samodzielny oddział partyzancki - OP (przy OP po­daje się z reguły pseudonim dowódcy)
-  samoobrona - miejscowość oznaczona lit. "s",
-  konspiracja - miejscowość oznaczona lit. "k". Nie są podani w spisie członkowie współdziałający.
Przed nazwiskiem poległych znajduje się znak "plus". Przed nazwiskami zmarłych znajduje się rok biuletynu podającego datę śmierci.  Miejsce, gdzie żołnierz poległ, oznaczone jest lit. "p", miejsce pochówku - "cm". Znane okoliczności śmierci poległych podane są w "Spisie poległych" (opracowanie J. Turowskiego) w ostatniej części.
Poważniejsze represje (więzienia, obozy, łagry) ja­kich doznały osoby wymienione w spisie, są przy na­zwiskach opisane w skrócie. Dane te pochodzą przede wszystkim ze złożonych w Zarządzie Okręgu Wołyń­skiego deklaracji naszych członków, a także z publi­kacji i książek. Z braku pełnej dokumentacji nie wszystkie osoby represjonowane posiadają adnotacje.

Niniejszy spis zawiera ok. 6,8 tyś. osób, co moż­na uznać za liczbę zaniżoną. Wołyniacy rozproszyli się po Polsce i po świecie, część została wcielona do wojska polskiego na Wschodzie, gdzie ginęli w wal­kach, część wyjechała na Zachód. Ginęli w więzie­niach i łagrach. Prześladowania akowców w PRL nie ułatwiały kontaktu. W kilka lat po wojnie grupa ofi­cerów Dywizji podjęła poszukiwania żołnierzy, udzie­lając im pomocy, występując o weryfikację odznaczeń, organizując spotkania. Po zalegalizowaniu w ramach ZBoWiD-u Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji zgła­szało się coraz więcej żołnierzy i działaczy z Wołynia. Sporządzono wykazy członków. Józef Turowski opra­cował wielką księgę - ewidencję alfabetyczną i spisy poległych. Były podejmowane później próby komple­towania spisów batalionami, oddziałami, jednostkami samoobrony Zebrania tych materiałów i sporządzenia wykazów podjął się Jerzy Rybarski przy udzia­le środowisk terenowych. Spisy te nie są kompletne. Wszystkie dostępne wykazy, skorowidze i kartoteki Zarządu Okręgu oraz alfabetyczna ewidencja opraco­wana przez Kazimierza Dolińskiego z Koszalina po­służyły do skompletowania kartoteki i spisu.

Wiele czasu i trudu kosztowało wyszukiwanie z tre­ści książek nazwisk konspiratorów i żołnierzy, ale dzię­ki tej pracy przybyło do spisu ok. 1000 osób. W ten sposób doszło:
-   146 nazwisk z Pożogi J. Turowskiego
-   375 nazwisk z książki pt. ZWZ-AK na Wołyniu W Romanowskiego
-   138 nazwisk z książki pt. Była taka broń E. Rachwalskiego
-     91 nazwisk z książki pt. W szponach trzech wro­gów Kobylińskiego.
Pomocą w pracy nad kompletnością spisu były za­mieszczone w książkach spisy żołnierzy jednostek ta­kich jak OP "Bomba", "Krwawa Łuna", "Jastrząb", Kompania Warszawska, itd. oraz w dwóch tomach książka rozkazów batalionu "Korda". Ale nie sposób po tylu latach uniknąć błędów. Pamięć jest zawodna. Z pewnością są jeszcze nie wykorzystane źródła in­formacji (literatura wspomnieniowa i historyczna).
Kolegom: Edmundowi Bakuniakowi, Władysławo­wi Siemaszce, Halinie Górka-Grabowskiej, Józefie Marciniak, Tadeuszowi Socha, Władysławowi Tołyszowi, Mieczysławowi Jankowskiemu - dziękuję za poświęcony czas. Specjalne podziękowania należą się harcerzom ze 141 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK za kompute­rowe wydruki I wersji spisu, którym druhowie: Adam Szwaracki i Piotr Chudy poświęcili wolny czas w cią­gu trzech miesięcy.
Zdajemy sobie sprawę, że spis może być niekom­pletny, niektóre dane błędne, chociaż prowadzona była permanentna weryfikacja danych. Gdyby Kole­dzy lub Ich Rodziny nie odnalazły w poniższym spi­sie nazwisk swoich bliskich walczących na Wołyniu - przepraszamy.

Henryka Rotbart

Dla potrzeb Serwisu spis opracował Andrzej Łukawski oraz  Ryszard ŁUKAWSKI ps. "Mały", II/50 pp

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 A litera -ABRAMOWICZ Administrator 10647
2 B litera -BABIARZ Administrator 17295
3 C litera -CABAN Administrator 12303
4 D litera -DADAS Administrator 12867
5 E litera -EBERT Administrator 9435
6 F litera -FABINSKI Administrator 11747
7 G litera -Gabryel Administrator 12927
8 H litera -HABER Administrator 9703
9 I litera -IDZIK Administrator 8747
10 J litera -JABŁOŃSKI Administrator 10478
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Aleksego Horacego
Dziś : Marka Jaroslawa
Jutro : Marzeny Marii Klaudiusza
Pojutrze : Ludwika Piotra

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 457
Zakładki : 13
Odsłon : 2615134

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie